Ελλαδα

Υπουργείο Παιδείας: Πρόταση αντιστοίχισης πτυχίων ΤΕ με πτυχία ΠΕ

Κριτήρια αντιστοίχισης τμημάτων Σχολών Μηχανικών με τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών

62224-137655.jpg
Newsroom
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
panepistimio
Πανεπιστήμιο © INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για την αντιστοίχηση πτυχίων ΤΕ με πτυχία ΠΕ και αντιστοίχισης τμημάτων Σχολών Μηχανικών με τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών.

Εν όψει της εφαρμογής των αλλαγών στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον οποίο όλα τα ΑΕΙ θα είναι πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανακοίνωση προτάσεων, από τη μία, για το πώς θα γίνεται η αντιστοίχηση και η ισοτιμία των πτυχίων Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με εκείνα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και των κριτηρίων, από την άλλη, με βάση τα οποία θα αντιστοιχηθούν τμήματα σχολών Μηχανικών με εκείνα των Πολυτεχνικών Σχολών.

Για τα πτυχία ΤΕ και ΠΕ

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας έχει ως εξής:

Αρχικά, θα οριστούν από το υπουργείο επιτροπές εμπειρογνωμόνων (ήτοι επιτροπές καθηγητών ΑΕΙ), οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών τμημάτων ΤΕΙ ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών τμημάτων. Η σύγκριση θα καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα, στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος ΤΕ, ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο Τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών, σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων των ΤΕΙ.

Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών ΤΕ ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών ΠΕ, το υπουργείο θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια.

Οι απόφοιτοι ΤΕ, που θα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιστοίχισης, θα μπορούν άμεσα, χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο την επιθυμία τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις των επιπλέον μαθημάτων σε ένα από τα ανακοινωθέντα εξεταστικά κέντρα και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η προτεινόμενη διαδικασία είναι «αδιάβλητη και αξιόπιστη, που διασφαλίζει τους αποφοίτους ΤΕ και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ΠΕ χωρίς να εμπλακούν στις χρονοβόρες και αποκλειστικές διαδικασίες των κατατακτηρίων».

Κριτήρια αντιστοίχισης τμημάτων Σχολών Μηχανικών με τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών

Το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Τα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, έχουν ως εξής: 

Τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών:

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: 

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες, 

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, 

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, 

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών 

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ' ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος .

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.  

Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων θα πιστοποιείται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων. 

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η απόφαση των δύο υπουργείων για τα παραπάνω κριτήρια και αμέσως μετά θα αποσταλούν οι προσκλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να ορίσουν εκπροσώπους στη σχετική Επιτροπή.

Για το υπουργείο, η αντιστοίχηση των τμημάτων Σχολών Μηχανικών με τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών «βάζει ένα οριστικό τέλος στις σπουδές μηχανικών δύο ταχυτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θέτει γερά θεμέλια για την ουσιαστική αναβάθμιση όλων των Σχολών σε Επιστήμες Μηχανικών στην Επικράτεια».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ