Κοσμος

Podcast Συναντήσεις με τον Μάκη Προβατά | Μια συζήτηση με τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη (Μέρος Ε)

Μια συζήτηση για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και το Ανατολικό ζήτημα

prov2.jpg
Μάκης Προβατάς
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
UPD

Ο αρθρογράφος, συγγραφέας και μεταφραστής Δημήτρης Τριανταφυλλίδης μιλάει με τον Μάκη Προβατά στο Podcast Συναντήσεις της Athens Voice για τη Ρωσία. Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης μιλούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ανατολικό ζήτημα.

Μπορείτε να ακούσετε το α' μέρος της συζήτησης ΕΔΩ
Μπορείτε να ακούσετε το β' μέρος της συζήτησης ΕΔΩ
Μπορείτε να ακούσετε το γ' μέρος της συζήτησης ΕΔΩ
Μπορείτε να ακούσετε το δ' μέρος της συζήτησης ΕΔΩ

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης - βιογραφικό

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ. Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από την ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Μέ­χρι σή­με­ρα, έχει με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά. Το 2014 ίδρυ­σε και έκτο­τε δι­ευ­θύ­νει το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σι­εύει με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός». Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σι­εύει άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ