Κοσμος

Podcast Συναντήσεις με τον Μάκη Προβατά | Μια συζήτηση με τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη (Μέρος Γ)

Ο μεταφυσικός ρωσικός λαός, τα πνευματικά και ιδεολογικά ρεύματα για την εσχατολογία, η ομοφυλοφιλία στη Ρωσία και την ευθανασία

prov2.jpg
Μάκης Προβατάς
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
UPD

Ο αρθρογράφος, συγγραφέας και μεταφραστής Δημήτρης Τριανταφυλλίδης μιλάει με τον Μάκη Προβατά στο Podcast Συναντήσεις της Athens Voice για τη Ρωσία: Ο μεταφυσικός ρωσικός λαός, τα πνευματικά και ιδεολογικά ρεύματα για την εσχατολογία, η ομοφυλοφιλία και η ποινή της και την ευθανασία.

Μπορείτε να ακούσετε το α' μέρος της συζήτησης ΕΔΩ
Μπορείτε να ακούσετε το β' μέρος της συζήτησης ΕΔΩ

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης - βιογραφικό

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ. Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από την ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Μέ­χρι σή­με­ρα, έχει με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά. Το 2014 ίδρυ­σε και έκτο­τε δι­ευ­θύ­νει το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σι­εύει με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός». Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σι­εύει άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.

Podcast Συναντήσεις με τον Μάκη Προβατά | Μια συζήτηση με τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ