Visual Browsing
Διαγωνισμός HELL ENERGY

Διαγωνισμός HELL ENERGY

Διαβάστε τους όρους συμμετοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «HELL ENERGY»

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την Athens Voice για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία HELL ENERGY HUNGARY LTD

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους . Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας HELL ENERGY HUNGARY LTD και της ATHENS VOICE Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 31/10/2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), μέχρι 06/11/2018 [MM1] στις 11:59μμ (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα www.athensvoice.gr και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της.

4. Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί ότι τόσο η ATHENS VOICE όσο και η HELL ENERGY HUNGARY LTD μπορεί να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στη σελίδα της στα social media για προωθητικούς λόγους, χωρίς άλλη ενημέρωση και άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.

5. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι αυστηρά άνω των 18 ετών.

6. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από όλους τους συμμετέχοντες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

8. Οι νικητές είναι τρεiς (3) και θα κερδίσουν ένα μοναδικό πακέτο με HELL ENERGY δώρα.

9. Τα ονόματα των τριών (3) νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.athensvoice.gr και θα παραλάβουν τα δώρο τους από τα γραφεία της Athens Voice, Χαριλάου Τρικούπη 22.

10. Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα συμμετοχής σε αναρτημένο άρθρο στην ιστοσελίδα www.athensvoice.gr. Τα στοιχεία αυτά είναι: όνομα, επίθετο, email και το κινητό τους τηλέφωνο.

11. Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και γίνεται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων από τη στιγμή που συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην ATHENS VOICE στην περίπτωση που το όνομά τους συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των νικητών να του αποστείλει e-mail στον προσωπικό του λογαριασμό με το οποίο θα τον ενημερώσει για την νίκη του και την παραλαβή των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την ATHENS VOICE έχρι την παραλαβή των δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά την παράδοση των δώρων, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, διατηρουμένης μόνο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους προβολής της εταιρίας, αφού ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, και του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GPDR) για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον διαγωνισμό. Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ο συμμετέχων γνωρίζει ότι η ΑTHENS VOICE μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από αυτή στις αρμόδιες αρχές ( δικαστικές , αστυνομικές, διοικητικές) όπως προβλέπει ο νόμος μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από αυτές.

13. Σε καμία περίπτωση, τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται. Η Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός που κείται εκτός του ελέγχου τους κατ΄ αντικειμενική κρίση τόσο κατά την διάρκεια της ενέργειας όσο και μετά από αυτή ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφερομένων τυχόν ελαττωμάτων των δώρων της ενέργειας ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με τα Δώρα εταιρείες, των συνεργατών ή προστεθέντων τους.

14. Σε περίπτωση που οι νικητές μέχρι και μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των ονομάτων τους, δεν παρουσιαστούν για την παραλαβή των δώρων τους, τα δώρα θα δοθούν στους επόμενους συμμετέχοντες. H Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους,

15. H Διοργανώτρια εταιρεία και η HELL ENERGY HUNGARY LTD δικαιούνται να ανακαλέσουν ή να ακυρώσουν το διαγωνισμό ή να μεταβάλουν οποιονδήποτε όρο και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα www.athensvoice.gr χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.

16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.

17. H Διοργανώτρια εταιρεία και η HELL ENERGY HUNGARY LTD έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια εταιρεία και ο πελάτης της διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη

18. H Διοργανώτρια εταιρεία και η HELL ENERGY HUNGARY LTD δεν φέρουν ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

19. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια εταιρεία και η HELL ENERGY HUNGARY LTD παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια εταιρεία και ο πελάτης της έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό.

20. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

21. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Δειτε επισης

Back to top

Προσεχως

Εν Αιθρία 10
Εν Αιθρία 10
Ελληνοαμερικανική Ένωση
11.09.2019
Εν Αιθρία 10
Γιάννης Βαρελάς, Anima Ι
Γιάννης Βαρελάς, Anima Ι
Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο Οδού Πειραιώς
12.09.2019
Γιάννης Βαρελάς, Anima Ι
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5