Πολιτισμος

Η προκήρυξη για νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου

Αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

62224-137655.jpg
Newsroom
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Το εσωτερικό του Εθνικού Θεάτρου©EUROKINISSΙ/ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Το Εθνικό Θέατρο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του προκήρυξη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή©EUROKINISSΙ/ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Το Εθνικό Θέατρο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του προκήρυξη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Το Εθνικό Θέατρο απευθύνει με Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η Παρασκευή 16 Ιουλίου και ώρα 13:00. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες το αργότερο, ήτοι έως τις 31 Ιουλίου, οπότε και θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου διευθυντή, με τριετή θητεία και δικαίωμα ανανέωσης μια φορά. 

Τα αναγκαία προσόντα των υποψηφίων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου, για τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους, το οποίο:

 • Έχει διακεκριµένη παρουσία στο χώρο του θεάτρου ή
 • Έχει ι διακεκριµένη επαγγελµατική ενασχόληση στο χώρο του θεάτρου µε µια από τις ιδιότητες του ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα, µεταφραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού θεάτρου, σκηνογράφου ή
 • Διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελµατική εµπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών ή
 • Διαθέτει εµπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραµατικής σχολής ή στη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει να οµιλεί την ελληνική γλώσσα. 

Το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου©EUROKINISSΙ
Το Εθνικό Θέατρο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του προκήρυξη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή©EUROKINISSΙ

Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας:

 • Όσοι έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα από ηµεδαπό ή αλλοδαπό ∆ικαστήριο για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.
 • Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 • Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 • Οι υπάλληλοι δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, όταν διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή υπό επικουρική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική). 
 • Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ηµεροµηνία διορισµού, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

Επίσης, ρητά ορίζεται ότι το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή/Καλλιτεχνικής ∆ιευθύντριας του Θεάτρου απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του/της, να ασκεί οποιουδήποτε είδους επαγγελµατική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τοµέα, όµοια ή παρεµφερή µε τη δραστηριότητα του Θεάτρου, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού συµφέροντος, ικανή να επηρεάσει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση του καθηκόντων του/της. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής έχει τις ευχέρειες του άρθρου 3 παρ. 16 του ν. 2273/1994, όπως αυτό ισχύει.

Τέλος, τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα και οι λόγοι σύγκρουσης συµφερόντων των ανωτέρω παραγράφων δεν πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο διορισµού του επιλεγέντος Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή/της επιλεγείσας Καλλιτεχνικής ∆ιευθύντριας του Θεάτρου. Επιγενόµενη συνδροµή των σχετικών συνθηκών πρέπει να δηλώνεται και ρυθµίζεται από το νόµο.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ