Πολιτικη & Οικονομια

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογίες για τη λειτουργία της ΕΥΠ και τον ρόλο της ΑΔΑΕ

Το περιεχόμενο τους και οι προτεινόμενες αλλαγές

62224-137655.jpg
Newsroom
6’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Το λογότυπο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ © ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αλλαγές σε ΕΥΠ και ΑΔΑΕ: Οι τροπολογίες ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στη Βουλή και οι προβλέψεις για τον ρόλο τους

Πρωτοβουλίες για το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ και την αποκατάσταση του ρόλου της ΑΔΑΕ περιλαμβάνουν οι τρεις ξεχωριστές τροπολογίες που κατατέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην Ολομέλεια.

Συγκεκριμένα:

- Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, και προσωπικού στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

- Αποκαθίσταται ο ρόλος της Α.Δ.Α.Ε. ως προς την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφαλείας, επεκτείνοντας στις περιπτώσεις αυτές τη δυνατότητα γνωστοποίησης της επιβολής του μέτρου αυτού στους θιγομένους. Επαναφέρεται συνεπώς το προηγούμενο καθεστώς, το οποίο ίσχυε αδιαλείπτως από το 1994 έως το 2021, όταν η Α.Δ.Α.Ε. αποψιλώθηκε από την αρμοδιότητά της αυτή, οδηγώντας την υπό τον Πρωθυπουργό Ε.Υ.Π. σε ένα καθεστώς «πανοπτικής» ασυδοσίας.

- Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου, να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) τον σκοπό της επιβολής της άρσης δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, ζ) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, η) την αιτιολογία επιβολής της άρσης.

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες για ΕΥΠ και ΑΔΑΕ

Ακολουθούν οι τρεις (3) τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ι 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Θέμα: «Υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»

Αιτιολογική έκθεση

Λαμβανομένης υπόψιν της δημιουργηθείσας κατάστασης αναφορικά με τη σωρεία άρσεων απορρήτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την πλήρη έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο λήψης αποφάσεων για τις ενέργειες αυτές, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και η ενίσχυση του ρόλου της εισαγγελικής αρχής και της Α.Δ.Α.Ε. ως ανεξάρτητης αρχής. Η προτεινόμενη ρύθμιση λειτουργεί στην κατεύθυνση της επαναφοράς στο καθεστώς προ των αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, οι οποίες δημιούργησαν ένα κλίμα αδιαφάνειας και πλήρους απίσχνασης των κατά το Σύνταγμα προβλεπόμενων εγγυήσεων για την άρση του απορρήτου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς υπαγωγής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έτσι, αφενός μεν αποκαθίσταται το κύρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς αποκόπτεται η σχέση της με τον στενό πυρήνα του επιτελικού κράτους και αφετέρου καθίσταται πολύ πιο συγκεκριμένη η υπουργική ευθύνη, μετά και την καταχρηστική επίκληση της ανάληψης της «αντικειμενικής ευθύνης» από μετακλητούς υπαλλήλους του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Με τον τρόπο αυτό, επαναφέρεται η σχέση πολιτικής λογοδοσίας που οφείλεται εκ του Συντάγματος και ο θεσμός του Πρωθυπουργού επανακάμπτει στην άσκηση των κατά το Σύνταγμα συντονιστικών της κυβερνήσεως αρμοδιοτήτων.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Άρθρο

Υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

1. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2421/1953 και μετονομάστηκε και οργανώθηκε με το ν. 1645/1986 και το ν. 3649/2008 (Α’ 39) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, και προσωπικού, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

2. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α 133/2020) αντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία για την Ε.Υ.Π. αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών εφεξής νοείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A 133/2019) καταργείται. Οι παρ. 5 έως 7 αναριθμούνται κατά σειρά από 4 έως 6.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Μουλκιώτης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Θέμα: «Στοιχεία που περιέχει η διάταξη άρσης απορρήτου»

Αιτιολογική έκθεση

Λαμβανομένης υπόψιν της δημιουργηθείσας κατάστασης αναφορικά με τη σωρεία άρσεων απορρήτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την πλήρη έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο λήψης αποφάσεων για τις ενέργειες αυτές, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και η ενίσχυση του ρόλου της εισαγγελικής αρχής και της Α.Δ.Α.Ε. ως ανεξάρτητης αρχής. Η προτεινόμενη ρύθμιση λειτουργεί στην κατεύθυνση της επαναφοράς στο καθεστώς προ των αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, οι οποίες δημιούργησαν ένα κλίμα αδιαφάνειας και πλήρους απίσχνασης των κατά το Σύνταγμα προβλεπόμενων εγγυήσεων για την άρση του απορρήτου.

Το άρθρο 19 Παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος ορίζει πως «Nόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων». Συνεπώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεμελιώνεται ο όχι μόνο κατ’ όνομα αλλά και εν τοις πράγμασι αποφασιστικός ρόλος της εισαγγελικής αρχής ως κατά το Σύνταγμα αρμόδιας στη διαδικασία της άρσης του απορρήτου, με την αναφορά του ονόματος του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνει χώρα το μέτρο της άρσης του απορρήτου καθώς και της αιτιολογίας της άρσης του απορρήτου αδιακρίτως στις περιπτώσεις της διακρίβωσης εγκλημάτων και της εθνικής ασφαλείας.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Άρθρο

Στοιχεία που περιέχει η διάταξη άρσης απορρήτου

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121/1994) αντικαθίστανται σε παρ. 1 ως εξής: Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) τον σκοπό της επιβολής της άρσης δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, ζ) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, η) την αιτιολογία επιβολής της άρσης.

Οι παρ. 3 έως 13 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121/1994) αναριθμούνται κατά σειρά από 2 έως 12.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Μουλκιώτης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ III

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Θέμα: «Στοιχεία που περιέχει η διάταξη άρσης απορρήτου»

Αιτιολογική έκθεση

Λαμβανομένης υπόψιν της δημιουργηθείσας κατάστασης αναφορικά με τη σωρεία άρσεων απορρήτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την πλήρη έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο λήψης αποφάσεων για τις ενέργειες αυτές, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και η ενίσχυση του ρόλου της εισαγγελικής αρχής και της Α.Δ.Α.Ε. ως ανεξάρτητης αρχής. Η προτεινόμενη ρύθμιση λειτουργεί στην κατεύθυνση της επαναφοράς στο καθεστώς προ των αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, οι οποίες δημιούργησαν ένα κλίμα αδιαφάνειας και πλήρους απίσχνασης των κατά το Σύνταγμα προβλεπόμενων εγγυήσεων για την άρση του απορρήτου.

Το άρθρο 19 Παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος ορίζει πως «Nόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων». Συνεπώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεμελιώνεται ο όχι μόνο κατ’ όνομα αλλά και εν τοις πράγμασι αποφασιστικός ρόλος της εισαγγελικής αρχής ως κατά το Σύνταγμα αρμόδιας στη διαδικασία της άρσης του απορρήτου, με την αναφορά του ονόματος του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνει χώρα το μέτρο της άρσης του απορρήτου καθώς και της αιτιολογίας της άρσης του απορρήτου αδιακρίτως στις περιπτώσεις της διακρίβωσης εγκλημάτων και της εθνικής ασφαλείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Άρθρο

Στοιχεία που περιέχει η διάταξη άρσης απορρήτου

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121/1994) αντικαθίστανται σε παρ. 1 ως εξής: Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) τον σκοπό της επιβολής της άρσης δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, ζ) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, η) την αιτιολογία επιβολής της άρσης.

Οι παρ. 3 έως 13 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α 121/1994) αναριθμούνται κατά σειρά από 2 έως 12.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Μουλκιώτης

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Tα καλύτερα άρθρα της ημέρας έρχονται στο mail σου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.