Ο κρίσιμος ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία και την παραγωγική της δομή
Μελετες

Ο κρίσιμος ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία και την παραγωγική της δομή

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η αναπτυξιακή λογική έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με τη μεταπολεμική αντίληψη που πυροδότησε την έρευνα για το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Σήμερα, η επικρατούσα αντίληψη επιδιώκει μια βιώσιμη ολοκληρωμένη ανάπτυξη που να βασίζεται εξ ολοκλήρου στο τρίπτυχο περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία. Στην αναπτυξιακή αυτή κατεύθυνση, το ανθρώπινο κεφάλαιο αναλαμβάνει περισσότερο αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επιδρά θετικά στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή, στη βέλτιστη διακυβέρνηση, καθώς και στο οικολογικό αποτύπωμα.

Το βιβλίο Human Capital and Production Structure in the Greek Economy | Palgrave MacMillan μελετά τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία και την παραγωγική της δομή. Με αυτόν τον τρόπο αναλύει την ελληνική αγορά εργασίας και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, τις δομικές σχέσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, καθώς και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και τον κρίσιμο ρόλο της δια βίου μάθησης. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δια βίου μάθηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και πώς οι πολιτικές για τη δια βίου μάθηση μπορούν να υποβοηθήσουν την παραγωγική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της διαρθρωτικής αλλαγής των οικονομιών. Παρουσιάζεται πως στην οικονομική σκέψη το ανθρώπινο κεφάλαιο οδηγεί στην ανθρώπινη ανάπτυξη και πώς σχετίζεται το ανθρώπινο κεφάλαιο με την οικονομική δομή μιας κοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι διαρθρωτικές σχέσεις και αλλαγές στην ελληνική οικονομία. Εξετάζεται ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των μακροοικονομικών εξελίξεων στα επίπεδα απασχόλησης καθώς και στη ζήτηση για επαγγέλματα σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Έτσι, εντοπίζονται τα επαγγέλματα και οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες απώλειες σε εργαζομένους και με τη μεγαλύτερη θετική δυναμική, μέχρι το 2027, για ένα βασικό και ένα αισιόδοξο σενάριο.

Το τρίτο μέρος, αναλύει την ελληνική αγορά εργασίας σε σχέση με την ευρωπαϊκή, παρουσιάζοντας το μορφωτικό επίπεδο, τις δεξιότητες, το εκπαιδευτικό σύστημα και το ρόλο της δια βίου μάθησης. Αναλύεται η ελληνική αγορά εργασίας με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις εργασιακές δραστηριότητες των εργαζομένων στην παρούσα παραγωγική δομή και αυτή του 2027, ενώ παράγονται νέα εκπαιδευτικά εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών δια βίου μάθησης.

Το βιβλίο εμπίπτει εντός της ευρύτερης σειράς βιβλίων της Palgrave MacMillan με τίτλο «The Political Economy of Greek Growth up to 2030» η οποία αναλύει τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής πολιτικής οικονομίας μελετώντας έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η βιώσιμη διακυβέρνηση και η πολιτική λειτουργία, η οικονομική συμπεριληπτικότητα, οι πολιτισμικές συμπεριφορές που προωθούν τη μεγέθυνση και η δυναμική οικονομική ανάπτυξη, μέσω μιας εξελικτικής προσέγγισης.