Visual Browsing
Διαγωνισμός 15 χρόνια ATHENS VOICE #av15art - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός 15 χρόνια ATHENS VOICE

Διαβάστε τους Όρους του Διαγωνισμού

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ATHENS VOICE 15 ΧΡΟΝΙΑ»

1.1 Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη 22, 10679, (εφεξής η «Athens Voice») έχει αναλάβει να διοργανώσει παρόντα διαγωνισμό με θέμα ATHENS VOICE 15 ΧΡΟΝΙΑ (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: www.athensvoice.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

1.2 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα /έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. 

Η «Athens Voice» δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η «Athens Voice» πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά ασφαλή τη χρήση των συστημάτων και να παρέχει αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ Α.Ε.Ε. «Athens Voice» της εταιρείας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ Α.Ε. «HIMALAYA TRAVEL» και της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E..

(β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

(γ) τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 20:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν το έργο τους με θέμα «ATHENS VOICE 15 ΧΡΟΝΙΑ» (minimum διάσταση έργου 27,5cm x 35cm) ηλεκτρονικά σε υψηλή ανάλυση (300dpi) στο [email protected] ή ταχυδρομικά ή να το φέρουν αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679 με την ένδειξη «15 χρόνια ΑΤΗΕΝS VOICE».

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι χρήστες καλούνται να σχεδιάσουν το επετειακό εξώφυλλο για το συλλεκτικό τεύχος της εφημερίδας ATHENS VOICE σύμφωνα με το μηχανισμό που αναφέρεται στο www.athensvoice.gr και τα ζητούμενα του Διαγωνισμού και ως επιβράβευση λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικούν τα δώρα του διαγωνισμού αυτού. Το έργο πρέπει απαραιτήτως να είναι αποκλειστικά έργο του διαγωνιζόμενου.

2.2 Για να θεωρηθεί έγκυρη η κάθε συμμετοχή, το έργο θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:
Το θέμα του έργου πρέπει να είναι αποκλειστικά τα «15χρόνια ATHENS VOICE». Αναλυτικά κάθε έργο θα θεωρείται έγκυρο όταν: 

1. Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Νόμους.
2. Σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ήθη.
3. Αποφεύγει τη χρήση στερεοτύπων ή /και διακωμωδεί καταστάσεις που αφορούν: ηλικία, φύλο, χρώμα δέρματος, καταγωγή, εθνικότητα, φυλή, σεξουαλικές προτιμήσεις, θρησκεία, επάγγελμα, αναπηρία, να είναι χυδαία, προσβλητική ή πορνογραφική.
4. Δεν περιέχει στοιχεία γυμνισμού ή δεν κάνει αναφορά σε οποιαδήποτε ουσιωδώς επικίνδυνη δραστηριότητα ή παρουσιάζει άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους.
5. Δεν ενθαρρύνει ή υποστηρίζει την κατάχρηση ή /και ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.
6. Δεν αναφέρεται, υπονοεί ούτε παροτρύνει τη συσχέτιση με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τον τρόπο ζωής των χρηστών τους.
7. Δεν προσβάλει προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
8. Στα έργα δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊόντων.

2.3 Η «Athens Voice» δύνανται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους.

2.4 Επιπλέον, κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα εξετάζεται ως προς τη συμμόρφωσή της με τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τα κριτήρια υποβολής που καθορίζονται σε αυτούς, περιέχει απαγορευμένο περιεχόμενο ή/και θεωρείται, κατά την αποκλειστική κρίση της «Athens Voice» ως ακατάλληλη, θα αποκλείεται.

2.5 Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με όσα έργα θέλει.

2.6 Ο συμμετέχων οφείλει να λάβει τη συγκατάθεση προσώπων που τυχόν απεικονίζονται στο έργο που υποβάλλει στο διαγωνισμό. Η «Athens Voice» ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτό το θέμα.

2.7 Η τελική επιλογή των νικητών θα γίνει από την «Athens Voice». Tα κριτήρια είναι αυστηρά αισθητικά - καλλιτεχνικά αλλά πάντοτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της «Athens Voice», χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης. 

2.8 Τα έργα του Διαγωνισμού μπορεί να αξιοποιηθούν από την «Athens Voice», για λόγους προβολής και προώθησης.

2.9 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω ενέργεια, πάντοτε υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά την κρίση της «Athens Voice», συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1 Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί τη Κυριακή 25 Νοεμβρίου και ώρα 23:59 μ.μ.

3.2 Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από αλλαγή της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

3.3 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στο Δικτυακό Τόπο και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες του.

3.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την «Athens Voice» ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής εκτός αν η «Athens Voice» αποφασίσει διαφορετικά, χωρίς να έχει την υποχρέωση να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση. 

3.5 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

3.6 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «Athens Voice» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου και εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Επιπλέον η «Athens Voice» δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Athens Voice θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

4. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

4.1 Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με την ανάδειξή του στο εξώφυλλο του επετειακού τεύχους και στον διαδικτυακό τόπο athensvoice.gr οι δε νικητές θα έχουν από πριν ενημερωθεί από την «Athens Voice», με email.

4.2 Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα ATHENS VOICE 15 ΧΡΟΝΙΑ και να προωθήσουν το έργο με το οποίο συμμετείχαν στο διαγωνισμό σε υψηλή ανάλυση (35Χ32 / 300 dpi) καθώς και να δηλώσουν τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ..

4.3 Οι νικητές αναλυτικά κερδίζουν:

Ο πρώτος νικητής κερδίζει:

Α. Το έργο του δημοσιευμένο στο εξώφυλλο της επετειακής έκδοσης της «Athens Voice»

Β. Ένα ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων και διανομής σε ξενοδοχείο) από το τουριστικό πρακτορείο HIMALAYA TRAVEL

Ο δεύτερος νικητής κερδίζει:

Ένα Tablet της εταιρείας Samsung Gal TabA T580 32G 10.1” Wi-Fi αξίας 199 ευρώ από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ

4.4 Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Επίσης η «Athens Voice» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4.5 Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

4.6 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή/ αποδοχή / αξιοποίηση του Δώρου με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

4.7 Η ευθύνη της «Athens Voice» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

4.8 Η «Athens Voice» θα ζητεί τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία του νικητή, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση του Δώρου σε αυτόν.

4.9 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρήσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

4.10 Η απόδοση των δώρων θα πραγματοποιηθεί βάσει των ανωτέρων χρονικών προδιαγραφών από την «Athens Voice», σε συνέχεια επικοινωνίας με το νικητή. Αν ο νικητής διαμένει στην περιφέρεια της Αττικής, θα παραλάβει τα δώρα του από τα γραφεία της «Athens Voice» (Χ. Τρικούπη 22, Αθήνα). Αν διαμένει εκτός Αττικής, τα δώρα θα του παραδοθούν κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

4.11 Οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορούν να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους 
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν είναι απολύτως σύμφωνη με κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

4.12 Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων: Η κατακύρωση των ανωτέρω Δώρων του Διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από τον νικητή των Δώρων αυτών, σχετικής δήλωσης αποδοχής των. Προϋπόθεση κατακύρωσης των Δώρων είναι επίδειξη από τους νικητές των δώρων στην «Athens Voice» του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν λόγω νικητές είναι άνω των 18 ετών.

5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Όλοι οι επισκέπτες /χρήστες /μέλη στο Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

5.1 Τα υποβαλλόμενα έργα για το Διαγωνισμό συνιστούν έργα των ίδιων των συμμετεχόντων και όχι οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση δε απεικόνισης τρίτου, το πρόσωπο που αυτό έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. 

5.2 Οποιοσδήποτε διαπιστώσει ότι χρησιμοποιείται δικό του έργο, τμήμα που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο ή ολόκληρο, χωρίς την έγκρισή του, μπορεί να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] παραθέτοντας αναλυτικά τα στοιχεία αυτής καταγγέλλοντάς τo. Σε αυτή τη περίπτωση η «Athens Voice» θα διαγράψει τη σχετική συμμετοχή μετά από σχετικό έλεγχο και επαλήθευση της καταγγελίας, επιφυλασσομένη παντός νομίμου δικαιώματός της αναφορικά με την καταγγελία αθέμιτων και παράνομων πρακτικών ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

5.4 Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω διαγωνισμό στην οποία θα μετέχουν με τα έργα τους, το ονοματεπώνυμο και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε σχετική συναίνεση. 

5.5 Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

5.6 Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

5.7 Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό και την ανάρτηση οποιοδήποτε έργου, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το έργο με το οποίο διαγωνίζονται καθίσταται αναγκαία δημόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα προς την «Athens Voice», τους χορηγούς του διαγωνισμού και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με την «Athens Voice» με οποιαδήποτε σχέση, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν το περιεχόμενο αυτό σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν, για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού και των χορηγών του, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων και χωρίς καμία επιβάρυνση της «Athens Voice». Η «Athens Voice» επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

5.8 Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και συναινούν στη χρήση και προβολή των έργων τους από την «Athens Voice». Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και στο μέλλον χωρίς καμία επιβάρυνση στο εξώφυλλο της ή σε άρθρα που με μόνη προϋπόθεση την αναφορά του ονόματος του συμμετέχοντος. 

5.9 Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και της «Athens Voice» σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιος από τους συμμετέχοντες πρέπει να διαγραφεί για τους λόγους που αναφέρονται στους όρους.

5.10 Προσωπικά Δεδομένα: Η «Athens Voice» ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά τα ανωτέρω Δώρα, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτών. Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και γίνεται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων από τη στιγμή που στείλουν το σχετικό e mail ή θα προσκομίσουν το έργο τους στα γραφεία της εφημερίδας. Καμία επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων δεν θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Athens Voice». Τα παραπάνω στοιχεία θα τηρηθούν σε αρχείο της «Athens Voice» και θα διαγραφούν από αυτό με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό της «Athens Voice», ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να προβούν σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα .

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς π.χ. εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 210 3617360.

Επιπλέον, με τη συμμετοχή τους μπορούν, εφόσον δώσουν τη σχετική συγκατάθεση να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. της «Athens Voice» στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στην «Athens Voice», η οποία θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Με την ανάρτηση της φωτογραφίας τους οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί επικοινωνήσει μέσω email στο [email protected]

Δειτε επισης

Back to top

Προσεχως

Εν Αιθρία 10
Εν Αιθρία 10
Ελληνοαμερικανική Ένωση
11.09.2019
Εν Αιθρία 10
Γιάννης Βαρελάς, Anima Ι
Γιάννης Βαρελάς, Anima Ι
Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο Οδού Πειραιώς
12.09.2019
Γιάννης Βαρελάς, Anima Ι
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5