Αναζήτηση Βιβλίο

  • Νέα event
  • Όλα τα event
  • Κατηγορία event
  • Όλοι οι χώροι
  • Περιοχές

Σουλαδάκη Αλεξάνδρα - Της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού: Παρουσίαση του βιβλίου

Σουλαδάκη Αλεξάνδρα - Της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού, εκδ. Επίκεντρο

Οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο παρουσιάζουν τη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της Αλε­ξάν­δρας Σου­λα­δά­κη με τίτλο «Της χαράς, της λύπης, του έρωτα και του χωρισμού»

Το βι­βλίο θα πα­ρου­σι­ά­σουν οι:

  • Θα­νά­σης Χει­μω­νάς, Συγ­γρα­φέ­ας
  • Ηλί­ας Ευθυ­μι­ό­που­λος, Συγ­γρα­φέ­ας
  • και η συγ­γρα­φέ­ας Αλε­ξάν­δρα Σου­λα­δά­κη.


Ποι­ή­μα­τα θα δι­α­βά­σει η Κο­ρί­να Θε­ο­δω­ρί­δου, Ηθο­ποι­ός

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος, Εκ­δό­της, Συγ­γρα­φέ­ας.

Η Αλε­ξάν­δρα με­τά την πα­ρου­σί­α­ση θα κε­ρά­σει τους κα­λε­σμέ­νους της πα­ντρεύ­ο­ντας Αρ­κα­δία και Κρή­τη, Αρ­κα­δι­κή γα­λα­τό­πι­τα που θα φτι­ά­ξει η ίδια και υπέ­ρο­χη κρη­τι­κή ρα­κή.

Που συμβαινει

Cine ΔΕ­ΞΑ­ΜΕ­ΝΗ
17/05 20:00
Cine ΔΕ­ΞΑ­ΜΕ­ΝΗ
Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5